Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Toepasselijkheid

 1. HODB Advocatuur is een eenmanszaak die zich richt op het uitoefenen van het beroep van advocaat.
 2. HODB Advocatuur is gevestigd te Rijen en staat ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 80028624.
 3. Deze algemene voorwaarden beschrijven de voorwaarden waaronder HODB Advocatuur zijn werkzaamheden uitvoert als advocaat en zijn van toepassing op alle opdrachten – waaronder ook vervolg- en aanvullende opdrachten, alsmede verder op alle (rechts)handelingen van HODB Advocatuur met, voor of jegens cliënt – die de cliënt (hierna te noemen: opdrachtgever) bij HODB Advocatuur neerlegt en door hem worden geaccepteerd. De toepassing van enige andere algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op de werkzaamheden die worden verricht door de door HODB Advocatuur ingeschakelde medewerkers of derden, alsmede op alle overeenkomsten tussen HODB Advocatuur en de opdrachtgever, alsmede op de hieruit voortvloeiende overeenkomsten en verdere (rechts)handelingen tussen HODB Advocatuur en de opdrachtgever. Indien deze voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn ze ook automatisch van toepassing op nieuwe overeenkomsten en verdere (rechts)handelingen tussen partijen. Onder (rechts)handelingen wordt ook begrepen onrechtmatige daad.
 5. HODB Advocatuur is bevoegd om deze algemene voorwaarden te wijzigen.

 Artikel 2 – Overeenkomst

 1. Er komt een overeenkomst tot stand tussen HODB Advocatuur en de opdrachtgever op het moment dat HODB Advocatuur de opdracht van de opdrachtgever heeft aanvaard.
 2. De overeenkomst bestaat uit een opdrachtbevestiging, deze algemene voorwaarden, de privacystatement van HODB Advocatuur en mogelijk nog andere afspraken die HODB Advocatuur schriftelijk met de opdrachtgever maakt. Onder schriftelijk wordt verstaan op papier (hard-copy) of via een e-mailbericht.
 3. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2, alsmede en 7:409 BW van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing op de overeenkomst tussen HODB Advocatuur en de opdrachtgever.
 4. Opdrachtgever zal aan HODB Advocatuur alle informatie verstrekken die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst, evenals alle informatie die HODB Advocatuur van belang acht voor de behandeling van de zaak. De opdracht aan HODB Advocatuur leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis. HODB Advocatuur zal zich inspannen om het resultaat te bereiken dat opdrachtgever voor ogen staat, maar zij garandeert niet dat dit resultaat daadwerkelijk wordt bereikt.
 5. Voor de uitvoering van de opdracht is HODB Advocatuur bevoegd om gebruik te maken van de diensten van derden. Zij zal bij de selectie van deze derden zoveel als in de relatie tot de opdrachtgever gebruikelijk of redelijk is, met de opdrachtgever overleggen. HODB Advocatuur zal bij de uitvoering van de aan haar verleende opdracht en bij de selectie van de door haar in te schakelen derden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.
 6. De overeenkomst zal eindigen door het afronden van de opdracht. Zowel HODB Advocatuur als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst eerder te beëindigen. In dat geval is de opdrachtgever gehouden de tot dan toe verrichte werkzaamheden te vergoeden.

 Artikel 3 – Honorarium en declaratie

 1. In beginsel worden de declaraties van HODB Advocatuur opgesteld op basis van de tijd die is besteed aan een opdracht, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting (hoog tarief). De verrichte werkzaamheden worden na het einde van de overeenkomst of tussentijds door HODB Advocatuur aan de opdrachtgever gedeclareerd. HODB Advocatuur is vrij om een voorschot te vragen aan de opdrachtgever. Voorschotten zullen achteraf na het voltooien van de opdracht worden verrekend.
 2. Het honorarium voor de werkzaamheden van HODB Advocatuur wordt op uurtarief afgerekend, tenzij anders is overeengekomen. Het betreft het uurtarief dat bij de aanvaarding van de opdracht door HODB Advocatuur aan de opdrachtgever is bevestigd, of bij gebreke daarvan het uurtarief dat HODB Advocatuur bij de vorige opdracht van die opdrachtgever hanteerde. HODB Advocatuur zal kosten die niet in het tarief zijn verwerkt aan de opdrachtgever doorbelasten, zoals (maar niet beperkt tot) reiskosten, griffierecht en in het algemeen de kosten van ingeschakelde derden. Ingeval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de opdrachtgevers hoofdelijk verbonden voor de betaling van de volledige declaratie(s).
 3. In alle gevallen is de betalingstermijn van declaraties van HODB Advocatuur veertien dagen, te rekenen vanaf de dagtekening van de declaratie. Betaling door de opdrachtgever dient zonder opschorting, aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden. De betalingstermijn is een fatale termijn. De opdrachtgever is in geval van niet-tijdige betaling van rechtswege, zonder vereiste van nadere aanzegging of ingebrekestelling, in verzuim. Vanaf dat moment is de opdrachtgever over het verschuldigde de wettelijk rente verschuldigd en is HODB Advocatuur bevoegd invorderingsmaatregelen te treffen. Alle kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, komen ten laste van de opdrachtgever.
 4. De buitengerechtelijke kosten worden als volgt bepaald: a) Voor zover opdrachtgever ten tijde van het verstrekken van de opdracht niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt HODB Advocatuur aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten voor zover het openstaande bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen veertien dagen gerekend vanaf de dag na de dag van aanmaning door HODB Advocatuur wordt voldaan; of: b) Voor zover opdrachtgever handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt HODB Advocatuur aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, welke kosten in dat geval, in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, reeds nu voor alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 250,00 voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten declaratie, onverminderd het recht van HODB Advocatuur de werkelijke buitengerechtelijke kosten die dit bedrag te boven gaan, te vorderen. De gerechtelijke kosten omvatten de volledige door HODB Advocatuur gemaakte kosten, ook indien deze het wettelijke liquidatietarief te boven gaan. Indien een declaratie niet tijdig wordt voldaan, is HODB Advocatuur voorts gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten, ook voor andere opdrachten van de opdrachtgever dan waarop de onbetaalde declaratie betrekking heeft. HODB Advocatuur is gerechtigd alle stukken, al dan niet met betrekking tot de opdracht waarop de onbetaalde declaratie betrekking heeft, onder zich te houden tot op het moment dat betaling heeft plaatsgevonden.

 Artikel 4 – Aansprakelijkheid

 1. Indien bij de uitvoering van een opdracht van een opdrachtgever zich onverhoopt een gebeurtenis – waaronder begrepen een nalaten – voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal uitsluitend HODB Advocatuur daarop aangesproken kunnen worden, waarbij alsdan geldt dat de aansprakelijkheid van die opdrachtnemer, HODB Advocatuur, beperkt zal zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door HODB Advocatuur afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico dat HODB Advocatuur in verband met die verzekering draagt.
 2. De beroepsaansprakelijkheid van HODB Advocatuur is verzekerd bij Advocaat & Polis Global SE tot een maximum bedrag van € 500.000,– per aanspraak, met een maximum van € 1.000.000,– per verzekeringsjaar. Op verzoek verstrekt HODB Advocatuur aan opdrachtgever nadere informatie over de verzekering.
 3. Schade die niet door deze verzekering wordt gedekt, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij moet worden geoordeeld dat dit in de gegeven omstandigheden onredelijk jegens opdrachtgever zou zijn. In dat geval is de aansprakelijkheid beperkt tot het aan opdrachtgever gedeclareerde bedrag. Verdere aansprakelijkheid is uitgesloten. Bij een opdracht met een langere doorlooptijd dan zes maanden geldt echter een beperking van de aansprakelijkheid tot maximaal het honorarium dat HODB Advocatuur in het kader van de desbetreffende opdracht over de laatste zes maanden heeft ontvangen. HODB Advocatuur is in afwijking van het voorgaande nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, vermogensschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. De in dit artikel opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen, gelden niet in het geval de schade is ontstaan als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van HODB Advocatuur.
 4. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht van een opdrachtgever of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor HODB Advocatuur aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de door HODB Advocatuur afgesloten algemene  aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico dat HODB Advocatuur in verband met die verzekering draagt.
 5. Voor zover derden (zoals bedoeld in artikel 2.5) die in verband met de uitvoering van de opdracht van de opdrachtgever worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken, houdt de aan HODB Advocatuur gegeven opdracht de bevoegdheid van HODB Advocatuur in om dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens de opdrachtgever te aanvaarden. Iedere eigen aansprakelijkheid van HODB Advocatuur voor onverhoopte tekortkomingen van de ingeschakelde derden is uitgesloten.
 6. De aansprakelijkheid van HODB Advocatuur gaat nooit verder dan bepaald in deze voorwaarden, ongeacht of sprake is van een vordering uit hoofde van de overeenkomst of uit andere hoofde, waaronder met name onrechtmatige daad. De voornoemde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden ook voor het geval ten onrechte een opdracht geweigerd mocht zijn en daaruit schade mocht voortvloeien.
 7. Anderen dan de opdrachtgever kunnen aan de overeenkomst en de (niet) uitvoering daarvan geen rechten ontlenen. De opdrachtgever vrijwaart HODB Advocatuur tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van HODB Advocatuur.
 8. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens HODB Advocatuur in verband met het verrichten van werkzaamheden door HODB Advocatuur vervallen in ieder geval na één jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

 Artikel 5 – Derdengelden

 1. HODB Advocatuur heeft geen beschikking over een stichting derdengeldenrekening.

 Artikel 6 – Overige bepalingen

 1. HODB Advocatuur hanteert een privacyreglement dat deel uitmaakt van de algemene voorwaarden. De privacyverklaring wordt u toegestuurd gelijktijdig met het toezenden van de algemene voorwaarden indien u daarom verzoekt. Deze worden tevens gepubliceerd op de website www.hodbadvocatuur.nl.

Artikel 7 – Toepasselijk recht

 1. Op alle opdrachten en daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen HODB Advocatuur en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 Artikel 8 – Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur

 1. De HODB Advocatuur is deelnemer aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. De geschillenregeling is van toepassing op de dienstverlening van HODB Advocatuur in alle gevallen waar de Geschillencommissie Advocatuur bevoegd is. De regeling is te raadplegen op de website van de Geschillencommissie Advocatuur. Door ondertekening van de opdracht-bevestigingsbrief HODB Advocatuur en opdrachtgever wordt de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing. Wanneer de opdrachtgever ontevreden is over de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, legt de opdrachtgever deze bezwaren eerst voor aan HODB Advocatuur. De termijn hiervoor bedraagt drie maanden na het moment waarop de opdrachtgever kennis nam, of redelijkerwijs had kunnen nemen, van het handelen of nalaten dat tot de klacht aanleiding gaf. HODB Advocatuur zal binnen vier weken na binnenkomst van de klacht schriftelijk hierop reageren. Indien daarmee de klacht niet naar tevredenheid van de opdrachtgever is opgelost HODB Advocatuur de reactietermijn van vier weken onbenut heeft laten verstrijken, dan kan de opdrachtgever de klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. De termijn hiervoor bedraagt twaalf maanden na de hier geduide reactietermijn van HODB Advocatuur (van vier weken). Daarna vervalt deze mogelijkheid.
 2. De Geschillencommissie Advocatuur behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur dat geldt op het moment van het indienen van de klacht bij de commissie. De opdrachtgever kan het Reglement opvragen bij de Geschillencommissie Advocatuur op het adres: postbus 90600, 2509 LP Den Haag, inzien dan wel downloaden via de website www.degeschillencommissie.nl. HODB Advocatuur kan onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. De Geschillencommissie Advocatuur doet uitspraak bij wegen van arbitraal vonnis over een zakelijke dienstverlening. Is sprake van dienstverlening aan een particuliere opdrachtgever, dan voorziet het reglement in bindend advies, tenzij de opdrachtgever zich binnen een maand na afhandeling van de klacht door HODB Advocatuur wendt tot de gewone rechter (bevoegd is dan uitsluitend de Rechtbank Zeeland- West Brabant).
 3. Als sprake is van een incasso van een vordering op een particuliere opdrachtgever dan is alleen sprake van bindend advies als de opdrachtgever het openstaande bedrag onder de Geschillencommissie stort. Doet de opdrachtgever dat niet, dan is op de incasso ook arbitrage van toepassing. De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van de declaraties tot een bedrag van € 10.000,–. Het meerdere dient beslecht te worden bij de civiele rechter. Daarnaast is de Geschillencommissie bevoegd om te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van maximaal € 10.000,–. Hogere schadeclaims kan de opdrachtgever uitsluitend aan de Geschillencommissie voorleggen als de opdrachtgever de hoogte van de claim beperkt tot € 10.000,– en schriftelijk afstand doet van het meerdere.
 4. Uitspraken van de Geschillencommissie Advocatuur over de kwaliteit van de dienstverlening hebben geen gezag van gewijsde in een eventueel rechtsgeding bij de gewone rechter over schadeclaims van meer dan € 10.000,–. Dit betekent dat de opdrachtgever in een mogelijk geding bij de gewone rechter over een schadeclaim van meer dan € 10.000,– geen beroep kan doen op een uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur. De Geschillencommissie Advocatuur oordeelt met uitsluiting van de gewone rechter. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is geen hoger beroep mogelijk.
 5. Alle overige geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse rechter. Tenzij een dwingende wettelijke bepaling zich daartegen verzet, is bij geschillen in eerste instantie bevoegd de rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van HODB Advocatuur.