Privacy statement

Noodzakelijke en relevante elementen Privacy Statement t.b.v. Advocatenkantoor

 

Algemeen
HODB Advocatuur respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkenen wiens persoonsgegevens HODB Advocatuur verwerkt

 

Verwerkingsantwoordelijke en communicatie
HODB Advocatuur verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Uw gegevens zullen nimmer verkocht worden en met uiterste voorzichtigheid verwerkt worden. In de communicatie naar rechtbanken, Raad voor Rechtsbijstand en justitie, zal enkel het noodzakelijk gedeeld worden.

 

Doel verwerking persoonsgegevens
HODB Advocatuur verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden (doch niet limitatief):

 • Het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van gerechtelijke procedures;
 • Innen van declaraties;
 • Advisering en verwijzing;
 • Voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen;

 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
HODB Advocatuur verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

 • Voor- en achternaam;
 • Geboortedatum;
 • BSN;
 • Adres;
 • (eventueel) vreemdelingennummer;
 • (eventueel) bankrekeningnummer – alleen op verzoek;

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt HODB Advocatuur omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Grondslag verwerking persoonsgegevens
HODB Advocatuur verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 • Wettelijke verplichting;
 • Uitvoering overeenkomst;
 • Verkregen toestemming van betrokkenen;
 • Gerechtvaardigd belang.

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden
HODB Advocatuur deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van [naam advocatenkantoor], zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan HODB Advocatuur persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van HODB Advocatuur uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door HODB Advocatuur ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de verdere verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partijen ten behoeve van een second opinion of een deskundige rapport.

Beveiliging persoonsgegevens
HODB Advocatuur hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval [naam advocatenkantoor] gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal [naam advocatenkantoor] in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens
HODB Advocatuur bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

 

Privacy rechten van betrokkenen

 • Ter verduidelijking wordt onder de rechten van betrokkene begrepen:
 1. recht op informatie (ontvangst privacyverklaring)
 2. recht op inzage (m.u.v. persoonlijke aantekeningen van verwerkingsverantwoordelijke)
 3. recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming (alleen van feitelijke gegevens)
 4. recht van verzet
 5. recht op dataportabiliteit
 6. recht op vergetelheid
 7. recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens
 8. recht om eerder gegeven toestemming in te trekken.

 

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij HODB Advocatuur aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledig uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Uw verzoeken als hiervoor bedoeld kunt u richten aan: HODB Advocaat, info@hodbadvocatuur.nl

Gebruik social media
HODB Advocatuur maakt geen gebruik van Social Media.

 

Statistieken en cookies
HODB Advocatuur houdt gebruiksgegevens bij van de website voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door HODB Advocatuur verkocht aan derden.

Teneinde het gebruiksgemak van de website van HODB Advocatuur te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (www.consuwijzer.nl) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

Aanpassing privacy statement
HODB Advocatuur heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze websites (www.hodbadvocatuur.nl en www.deverkeersstrafrechtadvocaat.nl).

 

Vragen & Contact
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met HODB Advocatuur, mr. H.O. de Boer, info@hodbadvocatuur.nl.

Dit privacy statement is op d.d. 1 oktober 2020 vastgesteld.